Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar Skillster dina personuppgifter

Skillster värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Skillster behandlar personuppgifter

Skillster behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av sådana avtal. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för Skillsters verksamhet.

Skillster kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, hantering av användare och användares konton, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, hantering av backuper samt fakturering.  Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Skillster, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag, antingen bolag som Skillster nyttjar som personuppgiftsbiträde och förhållandet är reglerat i avtal, eller användarinformation till lärare på de skolor som Skillster har ingått avtal med.

Om du inte är kund hos Skillster

Skillster behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Skillster för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerade hos Skillster har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Skillster behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.

Behandlar Skillster dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering och begränsning samt till invändning av behandling och dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att kräva att Skillster tillhandahåller dig begärda uppgifter i ett elektroniskt format. Du kan även begära att Skillster skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Har du frågor om Skillsters personuppgiftshantering kan du vända dig till info@skillster.se