Lastbil

Förmågan att hantera sin lastbil och dess släp är avgörande för lönsamheten.  Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering till körning i trafik, men med ett tydligt fokus på att utveckla färdigheter kopplat till backning och manövrering med släp. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och inituitivt tar eleven genom utbildningen.

Grundläggande manövrering
Den första utbildningsmodulen handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering. En uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Backa rakt, genom vänster- respektive högerkurva och S-kurva
  • Sidoförflyttning, åt vänster respektive höger
  • Manöverprov 45 grader
  • Backa mot port
  • Slalombanor

Vändning i korsningar
I den andra modulen handlar det om att eleven skall kunna tillämpa sina färdigheter i praktiska situationer, typiskt att vända i korsningar. Även här bedöms elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Backa runt hörn
  • Vända i fyrvägskorsning
  • Vända i T-korsning

Cirkulationsplatser
Den tredje utbildningsmodulen handlar om att bekanta sig med en allt vanligare företeelse i våra städer: cirkulationsplatser. Utbildningen innehåller övningar med olika typer av cirkulationsplatser, med och utan trafik. Här måste eleven verkligen tänka på lastbilens och släpets placering på vägbanan och anpassa sig till sina medtrafikanter.